8 ข้อกับการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
โดย admin เมื่อ 02. มีนาคม 2018


 
1. องค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Organization)
เป็นหลักการที่จับจุดว่า อะไรคือความต้องการของลูกค้า Customer Needs & Expectation และสามารถตอบสนองในจุดที่ลูกค้าต้องการอย่างดีที่สุดหรือทำให้ดีกว่า เช่น ในกรณีการร้องเรียนจากลูกค้าทางองค์กรจะต้องให้ผลประโยชน์ของลูกค้ามาก่อน

2. ภาวะผู้นำ (Leadership)
เป็นความสามารถของผู้นำในการโน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตามได้ มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถนำคนอื่นให้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาะและประสิทธิผล โดยคนที่มีภาวะผู้นำไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งที่สูงเลย

3. การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Involvement of People)
ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีผู้บริหารที่ดีแต่มีพนักงานที่ไม่ขานรับการทำงานหรือไม่ให้ความร่วมมือ การงานต่าง ๆ จะไม่มีทางบรรลุให้สำเร็จได้ เนื่องจากผู้ที่ทำงานนั้นจะเป็นพนักงานระดับล่าง

4. วิถีเชิงกระบวนการ (Process Approach)
หมายถึงให้มอบหมายงาน/กระบวนการ/กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ ให้มองเป็นรูปแบบของกระบวนการที่มีทั้ง ปัจจัยเข้า ปัจจัยออกและผล

5. วิถีเชิงระบบในการในการจัดการ (System Approach to Management)
หลังจากที่เราได้ Process ในการทำงานแล้วให้เรานำ Process มาเรียงเป็นระบบให้เป็นไปตามลำดับปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน คือ Output ของกระบวนการหนึ่งจะเป็น Input ของอีกกระบวนการหนึ่งต่อไปเรื่อย ๆ เมื่อมีกระบวนการหนึ่งผิดพลาดก็จะก่อให้กระบวนการถัดไปเกิดข้อผิดพลาดได้

6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
การที่องค์กรสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่ดียิ่งกว่าคือการทำให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ 

7. การใช้ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ (Factual Approach to Decision Making)
การที่ผู้บริหารใช้ความรู้สึก ลางสังหรณ์หรือการคาดการณ์โดยปราศจากข้อมูลในการตัดสินใจ นับเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งและนำไปสู่ความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ทางที่ดีผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาตัดสินใจ

8. ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบโดยการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutually Beneficial Supplier Relationships)
เป็นการสร้างความสัมพันธ์การบริหารงานที่ได้ผลประโยชน์ทุกฝ่าย ทุกคนได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการและไม่มีใครเสียประโยชน์ 


อ้างอิงจาก  https://th.jobsdb.com