ก้าวให้ทัน HR 4.0 ด้วย Internet of Things
โดย admin เมื่อ 20. มีนาคม 2018

ก้าวให้ทัน HR 4.0 ด้วย Internet of Things

โลกเราได้ก้าวมาสู่จุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเชื่อมโยงถึงกันด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเปิดโลกของการใช้ชีวิตยุคใหม่ให้สะดวก และเอื้อต่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ การทำงาน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ แน่นอนว่าความสำคัญของ Internet of Things ได้เข้ามามีบทบาทในงานบริหารบุคคลยุค 4.0 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการผสมผสานของเทคโนโลยีดังกล่าวเอื้อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจมากมาย จากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการบริหารงานจัดการข้อมูล Big Data ที่เน้นการเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร

Internet of Things จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการทำงาน HR ให้กลายเป็น Digital HR 
บูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการบริหารจัดการคนให้เกิดประสิทธิภาพ และตอบโจทย์วิถีชีวิตคนทำงานยุคปัจจุบัน

Digital HR ดึงดูดใจพนักงานยุคใหม่ พนักงานยุคใหม่มักจะมองหาสถานที่ทำงานที่ดึงดูดใจ ปฏิบัติกับพนักงานราวกับลูกค่า อีกทั้งยังต้องการความเปลี่ยนแปลงด้าน HR เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

Digital HR สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงาน คน Gen Y และ Gen Z ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่องค์กร จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแนวคิดของสถานที่ทำงานให้หลุดออกจากกรอบความซ้ำชากจำเจ การทำงานและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจะปรากฎอยู่บนโลกโซเชียลมากขึ้นและ HR ต้องมีส่วนช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานให้ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลร่วมสมัย

Digital HR คือศูนย์กลางข้อมูลเพื่อการพัฒนาคน การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจะเป็นตัวช่วยผู้จัดการ และพนักงานในการวางแผนกำหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ตอบโจทย์ ตรงเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ สร้างผลดีทั้งต่อตัวพนักงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

Digital HR คือข้อได้เปรียบในการสรรหา การเสนอคุณค่าให้แก่พนักงานผ่านช่องทางดิจิทัล ช่วยให้องค์กรสามารถค้นหาผู้สมัครงานและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง และการค้นหาพนักงานผ่านทางเครื่องมือโซเชียลมีเดีย เป็นการสรรหาคนทำงานที่ใช่มากชึ้นสำหรับองค์กร

Digital HR คือข้อมูลสำคัญขององค์กร การบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และการอ้างอิง Big Data ทำให้ Digital HR สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร มีผลต่อการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่มีผลต่อธุรกิจ รวมทั้งการตัดสินใจวางกลยุทธ์ขององค์กร


อ้างอิงจาก https://th.jobsdb.com