HR  Teamwork : HRTW : Team Building : In-House Training : Walk Rally : OD

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บนี้จากที่ไหน
เพื่อนแนะนำ
ค้นจาก Google
ตามมาจาก Facebook
จดหมาย/เอกสารต่างๆ
ค้นจากชื่อหลักสูตรแล้วเจอ
ทำงาน HR แล้วมาเจอ
มั่วๆ หลงมาเจอ

   ค้นหา google   
Google


ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 6751f
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

เอนก
21. เมษายน 2018
ขอบคุณมากครับ ทีมงานบริการดีมาก

ออยสุมน
28. ธันวาคม 2016
ประทับใจวิทยากรมาค่ะ ไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดมา ด้วยกัน มีแต่รอยยิ้ม

ณิชา
14. พฤศจิกายน 2016
วิทยากรสอนดีมาก เป็นกันเองมากๆ ได้ความรู้ตลอดวัน

ชาย
14. พฤศจิกายน 2016
ดีคับท่าน


สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 5
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: admin

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฏาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน ?.

พันธมิตรองค์กร
banner
s
22

หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มาตรา 29 กำหนดให้สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือธุรกิจอย่างอื่น ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปทุกท้องที่ ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด ถ้าไม่จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือจัดให้มีการฝึกอบรมน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องส่งเงินสมบทเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ (เดือนละ 3,990 บาท) และให้ผู้ที่อยู่ในข่ายของกฎหมาย ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.การขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการ

     (1) แบบ สท.1 (แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ)

     (2) แบบ สท.4 (แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้าง)

     (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์

     (4) หนังสือมอบอำนาจ วัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานใดใดภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 (ถ้ามี) โดยต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน/พาสปอร์ตของผู้มอบอำนาจ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และผู้รับมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ 30 บาท

      (5) แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการพอสังเขป

          2. การจัดฝึกและประเภทของการฝึกอบรม มี 3 ประเภท

              2.1 การฝึกเตรียมเข้าทำงานหมายถึง การที่ผู้ประกอบกิจการจัดให้บุคคลทั่วไปได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานก่อนเข้าทำงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานแรงงาน มีระยะเวลาการฝึก ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง รุ่นละไม่เกิน 50 คน

               2.2 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานหมายถึง การที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ลูกจ้างได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติเพื่อให้ลูกจ้างได้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในสาขาอาชีพนั้นสูงขึ้น มีระยะเวลาการฝึก ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง รุ่นละไม่เกิน 50 คน

               2.3 การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพหมายถึง การที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ลูกจ้างได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติเพื่อให้ลูกจ้างได้มีความรู้ ความสามารถที่จะทำงานในสาขาอาชีพอื่นนั้นได้ด้วย มีระยะเวลาการฝึก ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง รุ่นละไม่เกิน 50 คน    

          3. การยื่นคำขอรับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

              หลังจากฝึกอบรมแล้ว สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยยื่นคำขอพร้อมเอกสารได้ที่หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการนั้น ภายในเดือนมกราคม - ธันวาคม ในปีนั้น ๆ ซึ่งการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มี 2 ลักษณะ

 

                3.1 กรณีดำเนินการฝึกเองผู้ประกอบกิจการอาจจัดการฝึกเองในสถานประกอบกิจการหรือหน่วยผลิต ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือสถานที่อื่น โดยใช้วิทยากรภายในหรือวิทยากรจากภายนอกก็ได้ และให้รวมถึงการที่ผู้ประกอบกิจการดำเนินการจ้างสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มาฝึกอบรมให้ด้วย ซึ่งเอกสารประกอบการขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่

                      (1) แบบ ฝย/ฝป.1 (แบบคำขอรับรองหลักสูตร รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม) และสำเนาคู่ฉบับ 1 แผ่น

                      (2) แบบ ฝย/ฝป.2-1 (รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)

                      (3) แบบ ฝย/ฝป.3 (บัญชีรายชื่อผู้รับการฝึกอบรม)

                      (4) เนื้อหาหลักสูตร/และสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกรอบค่าใช้จ่ายในแบบ ฝย/ฝป.2-1 ข้อ 10 (หัก VAT7 % ก่อนคำนวณ)

                 3.2 กรณีส่งไปฝึกอบรมภายนอกผู้ประกอบกิจการอาจส่งผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานหรือลูกจ้างของตนเองไปรับการฝึกกับสถานศึกษา หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานของทางราชการ หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานอื่น ที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบก็ได้ (มูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย) ซึ่งเอกสารประกอบการขอรับรองหลักสูตร ได้แก่

                       (1) แบบ ฝย/ฝป. 1 (แบบคำขอรับรองหลักสูตร รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม) และสำเนาคู่ฉบับ 1 แผ่น

                       (2) แบบ ฝย/ฝป.2-2 (รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม)

                       (3) รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรหรือกำหนดการฝึกอบรมหรือวุฒิบัตร หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน/อื่น ๆ

                 ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้ตรวจสอบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์และหลักฐานข้อเท็จจริง ก่อนออกหนังสือรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย ให้แก่สถานประกอบกิจการ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (ได้ 200%)

         4. การยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

             สถานประกอบกิจการจะต้องดำเนินการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในปีนั้น ๆ โดยไม่นับชื่อซ้ำในแต่ละหลักสูตรและจะต้องยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ของปีถัดไปทุกปี กรณีลูกจ้างลดลงไม่ถึง 100 คน ก็ต้องดำเนินการฝึกอบรมและยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) ไปจนกว่าจะเลิกประกอบกิจการ  ซึ่งเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่

 

 

                 (1) สท.2 (แบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน)

                 (2) สท.2-1 (แบบรายงานการฝึกอบรม)

                 (3) สปส.1-10 (แบบแสดงรายการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนที่ 1) จำนวน 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม)

               ทั้งนี้ หากมีการจัดฝึกอบรมลูกจ้างน้อยกว่าร้อยละ 50 จะต้องจ่ายเงินสมทบตามสัดส่วนที่ฝึกอบรมไม่ครบ โดยชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดราชบุรี บัญชีที่ 2 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ 0 3233 7607-9 ต่อ 202 หรือเรียกดูแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่  http://home.dsd.go.th/sdpaa หรือ WWW.risd4.go.th

 

         5. สถานที่ยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2)

                 กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

                 จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ที่ผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนตามหนังสือรับของกระทรวงพาณิชย์ (ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการที่ไหนให้ยื่นแบบประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่นั่น)เอกสารทุกฉบับที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาด้วย

 

         6. บทกำหนดโทษทางกฎหมาย

           6.1 มาตรา 53 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 45  หรือมาตรา 46 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

              6.2 กรณีที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีคำสั่งให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเงินเพิ่ม ถ้าผู้มีหน้าที่ไม่ยอมชำระเงินดังกล่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะใช้มาตรการบังคับทางการปกครอง โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 57 ยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการนั้น แล้วดำเนินการขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระเงินสมทบฯ และเงินเพิ่ม หรือส่งฟ้องศาลปกครองเพื่อบังคับชำระหนี้ ต่อไป    
 
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด : HR Teamwork Co.,Ltd.
http://www.hrteamwork.com
Email :admin@hrteamwork.com Tel: 0-2992-5190-1 Fax:0-2992-7477
รับจัด Team Building | รับจัด Walk Rally | รับจัดสัมมนา
ขอสงวนลิขลิทธ์ภาพการอบรมทั้งหมดบนเว็บไซด์
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 0135551002879

เริ่มนับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555


10280127 ผู้เข้าเยี่ยมชม