HR  Teamwork : HRTW : Team Building : In-House Training : Walk Rally : OD

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บนี้จากที่ไหน
เพื่อนแนะนำ
ค้นจาก Google
ตามมาจาก Facebook
จดหมาย/เอกสารต่างๆ
ค้นจากชื่อหลักสูตรแล้วเจอ
ทำงาน HR แล้วมาเจอ
มั่วๆ หลงมาเจอ

   ค้นหา google   
Google


ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: e63c6
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

เอนก
21. เมษายน 2018
ขอบคุณมากครับ ทีมงานบริการดีมาก

ออยสุมน
28. ธันวาคม 2016
ประทับใจวิทยากรมาค่ะ ไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดมา ด้วยกัน มีแต่รอยยิ้ม

ณิชา
14. พฤศจิกายน 2016
วิทยากรสอนดีมาก เป็นกันเองมากๆ ได้ความรู้ตลอดวัน

ชาย
14. พฤศจิกายน 2016
ดีคับท่าน


สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 6
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: admin

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฏาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน ?.

พันธมิตรองค์กร
banner
s
22

สิทธิประโยชน์ ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน กรณีตกงานจาก ลาออก ถูกเลิกจ้าง

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน กรณีตกงานจาก ลาออก ถูกเลิกจ้าง มีอะไรบ้าง พร้อมขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทำอย่างไร…
หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์

หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมีสิทธิ คือ เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

1. ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตนกรณีนายจ้างจ้างหยุด

กิจการ ชั่วคราว เนื่องจาก เหตุสุดวิสัย โดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น กรณีสถานประกอบการถูกน้ำท่วม

2. ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่

ต้องรอหนังสือ รับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น

3. มีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้

4. ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงานต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ1 ครั้ง

5. ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี มีดังนี้

    -  ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
    -  จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
    -  ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณี ร้ายแรง
    -  ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
    -  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
    -  ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

    -  ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับ

       วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย

    -  ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา39

สิทธิที่ท่านจะได้รับประโยชน์ทดแทน

กรณีถูกเลิกจ้าง

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน180 วัน ในอัตราร้อยละ 50ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงิน
ฅสมทบขั้นต่ำเดือนละ
1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000บาทตัวอย่างเช่น  ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน90 วัน ในอัตราร้อยละ 30ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

1.เมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (ลาออก) สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต)

 

2.ประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน1 ปี เว้นแต่ กรณีว่างงานผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

 

หมายเหตุ ในกรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน
   
 
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด : HR Teamwork Co.,Ltd.
http://www.hrteamwork.com
Email :admin@hrteamwork.com Tel: 0-2992-5190-1 Fax:0-2992-7477
รับจัด Team Building | รับจัด Walk Rally | รับจัดสัมมนา
ขอสงวนลิขลิทธ์ภาพการอบรมทั้งหมดบนเว็บไซด์
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 0135551002879

เริ่มนับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555


10280126 ผู้เข้าเยี่ยมชม