HR Teamwork : HRTW : Team Building : In-House Training : Walk Rally : OD

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บนี้จากที่ไหน
เพื่อนแนะนำ
ค้นจาก Google
ตามมาจาก Facebook
จดหมาย/เอกสารต่างๆ
ค้นจากชื่อหลักสูตรแล้วเจอ
ทำงาน HR แล้วมาเจอ
มั่วๆ หลงมาเจอ

   ค้นหา google   
Google


ข้อความสั้น
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 12587
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

เอนก
21. เมษายน 2018
ขอบคุณมากครับ ทีมงานบริการดีมาก

ออยสุมน
28. ธันวาคม 2016
ประทับใจวิทยากรมาค่ะ ไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดมา ด้วยกัน มีแต่รอยยิ้ม

ณิชา
14. พฤศจิกายน 2016
วิทยากรสอนดีมาก เป็นกันเองมากๆ ได้ความรู้ตลอดวัน

ชาย
14. พฤศจิกายน 2016
ดีคับท่าน


สมาชิกขณะนี้
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: admin

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฏาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน ?.

พันธมิตรองค์กร
banner
s
22

10 ยอดคุณสมบัติหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำฝานให้อย่างเต็มใจยิ่ง

1. มีความเป็นผู้นำ (Leadership)

ผู้นำ หมายถึง การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้นจากสมาชิกในทีม และสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ด้วยความเต็มใจ และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคนในทึม

5คุณลักษณะพฤติกรรมด้านผู้นำที่ลูกน้องต้องการมีดังต่อไปนี้

 

 1. อยากเห็นหัวหน้ามีความกล้าตัดสินใจ หรือตัดสินใจอย่างเด็ดขาด
 2. อยากเห็นหัวหน้าแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้นของทีม ไม่ใช่โทษแต่ลูกน้องอ
 3. ยากเห็นหัวหน้าพูดจริง ทำจริง ไม่เหลาะแหละ
 4. อยากเห็นหัวหน้าปกป้องลูกน้องในเรื่องต่างๆ เช่น กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นแทนลูกน้อง กล้าชนกับหน่วยงานอื่น
 5. อยากเห็นหัวหน้าเป็นที่พึ่งพิง เวลาที่เกิดปัญหา หรือรู้สึกไม่สบายใจ
2. มีความยุติธรรม (Fair)

 

ความยุติธรรม หมายถึง ความเสมอภาคในการตัดสินใจ หรือให้ความสำคัญกับคนใดหรือสิ่งใด โดยที่ไม่เอนเอียงไปด้านใด ด้านหนึ่ง หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

5พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านความยุติธรรม มีดังนี้

 

 1. อยากเห็นหัวหน้าเป็นคนมีเหตุผล
 2. อยากเห็นหัวหน้ารู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงาน
 3. อยากเห็นหัวหน้าไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก และรักลูกน้องเท่ากันทุกคน
 4. อยากเห็นหัวหน้ารับฟังความคิดเห็นของตนเองบ้าง
 5. อยากเห็นหัวหน้าตัดสินใจโดยใช้มาตรฐานเดียวกับพนักงานทุกคน

 

หัวหน้างานต้องมั่นฝึกฝนตนเองในหลายๆ ด้าน เช่น ต้องรู้จักใจแข็ง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว แยกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกัน การฝึกการบริหารด้วยความจริง โดยไม่ใช้อารมณ์มามีส่วนในการตัดสินใจ และที่สำคัญคือ ให้ความเสมอภาคกับทุกคน

พฤติกรรมในแง่ลบที่ไม่ควรทำ มีดังนี้ ไม่ยุติธรรม ลำเอียง มักเอาใจใส่แต่คนที่อยู่ใกล้ชิดเท่านั้น ดังนั้น คนที่ใกล้ชิดทำอะไรผิดก็รอดตัวเสมอ เล่นพรรคเล่นพวก (เด็กใคร เด็กมัน) สองมาตรฐาน ไม่ชอบหน้าใครก็จ้องแต่จะลงโทษคนนั้น หรือชอบใครก็เชียร์แต่คนนั้น

3. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)

5พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านความยุติธรรม มีดังนี้

 

 1. อยากเห็นหัวหน้าปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
 2. อยากเห็นหัวหน้ากล้าที่จะรับผิดชอบผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งที่ดีและไม่ดี
 3. อยากเห็นหัวหน้าเอาใจใส่งาน
 4. อยากเห็นหัวหน้าไปช่วยเหลือลูกน้องที่รับผิดชอบ
 5. อยากเห็นหัวหน้าทำงานอย่างเต็มความสามารถ

 

4. ทำงานเป็นระบบ (system)

การทำงานอย่างเป็นระบบ หมายถึง การที่เรากำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม แล้วนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เช่น ขั้นตอนการทำงาน การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา การมอบหมายงาน การตรวจสอบติดตามงาน เป็นต้น โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งหมด ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และไม่เกิดความสับสน

5พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านการทำงานอย่างเป็นระบบ มีดังนี้

 

 1. ทำงานอย่างเป็นระบบ เช่น การวางแผนการสั่งงาน การติดตามงาน การรายงาน การแก้ไขปัญหา
 2. สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
 3. ทำระบบที่มีในปัจจุบัน ให้ตรงกับความเป็นจริงที่ลูกน้องปฏิบัติ
 4. ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานบ่อยเกินไป
 5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ หรือรายละเอียดในการทำงาน ควรแจ้งให้ลูกน้องทราบอย่างทันเวลา

 

 

5. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem solving)

หมายถึงความสามารถในการจัดการกับสิ่งผิดปกติ หรือความบกพร่องของสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเสียต่างๆ ที่จะเกิดตามมา โดยหลักการของการแก้ไขปัญหาคือ แก้ตรงต้นตอของปัญหา ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด และไม่มีการแก้ไขปัญหาซ้ำ และการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้จะต้องไม่ไปกระทบทำให้ปัญหาอื่นๆ ตามมา

5พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านการแก้ไขปัญหา มีดังนี้

 

 1. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
 2. เข้าไปช่วยเหลือลูกน้องในการแก้ไขปัญหา
 3. ไม่ปกปิดปัญหา
 4. ควรหาทางป้องกันปัญหา ดีกว่ารอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยมาแก้ไข
 5. ควรรับฟังวิธีการแก้ไขปัญหาของลูกน้อง และควรแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

6. เปิดใจรับฟังความคิดเห็น (Open mind)

การที่จะเปิดใจได้ต้องเกิดจาก การยอมรับและเข้าใจ ซึ่งการยอมรับในที่นี้ คือ การที่เรายอมรับว่าคนเราแต่ละคน ต่างที่มา ต่างการศึกษา เลี้ยงดู ย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันออกไป และสองคือ การแสดงความเข้าใจก่อนว่า คนทุกคนย่อมมีความคิดเป็นของตนเอง และสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นของตนเองด้วย การจะคิดได้กว้าง คิดได้ไกลจะต้องอาศัยการระดมสมอง (Brain storming) หรือเปลี่ยนความคิดเห็น การถกเถียง หรือการแสดงเหตุผล ซึ่งต้องอาศัยหลายๆ คนช่วยกันคิด

5พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านการเปิดใจรับฟัง มีดังนี้

 

 1. อยากเห็นหัวหน้าแสดงความจริงใจ
 2. เปิดใจรับฟังเรื่องจริงๆ ทั้งที่ดีและไม่ดี
 3. ไม่อยากให้หัวหน้าเอาเรื่องอดีตมาตัดสินปัจจุบัน โดยไม่ฟังเหตุผลก่อน
 4. อยากให้หัวหน้าเปิดโอกาสกับลูกน้องทุกคนในการพูดคุยแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
 5. เวลามีปัญหา อยากให้หัวหน้าสอบถามจากเราโดยตรง ไม่ควรไปสอบถามจากคนอื่น

 

7. การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน (Support)

การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน หมายถึง การมีน้ำใจ โอบอ้อมอารี การส่งเสริม ให้ผู้อื่นได้รับความสะดวกสบายหรือพ้นทุกข์ หรือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน หัวหน้าต้องแสดงความจริงใจ และไม่หวังสิ่งใดตอบแทน อย่าทำแบบเสียไม่ได้ หรือทำแบบขอไปที

5 พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้

 

 1. เสียสละเพื่อลูกน้อง
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกน้องมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ
 3. ให้กำลังใจลูกน้องเสมอ ทั้งคำพูดและการกระทำ
 4. เมื่อมีปัญหาต้องเข้าไปช่วยเหลือไม่ทิ้งกัน
 5. มีความใส่ใจในเรื่องที่ลูกน้องร้องขอหรือต้องการ(ในเรื่องที่ถูกต้อง)

 

8. การพัฒนาสมาชิกในทีม (Team development)

การพัฒนาทีม หมายถึงการที่เราปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์และทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น และมีความก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งเพื่อตัวของพนักงานและเพื่อหน่วยงาน หัวหน้าต้องรู้ก่อนว่าลูกน้องมีกี่คน แต่ละคนมีนิสัยใจคออย่างไร และแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง และที่สำคัญคือ แต่ละคนมีจุดอ่อน จุดแข็งอะไร มีความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่

5 พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านการพัฒนาสมาชิกในทีม มีดังนี้

 

 1. อยากเห็นหัวหน้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาลูกน้อง
 2. อยากได้โอกาสในการพัฒนาตนเอง
 3. อยากมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าในสายอาชีพ
 4. อยากมีความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 5. อยากเก่งเหมือนกับหัวหน้า

 

9. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)

            ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) หมายถึง การค้นหาวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ในทางที่ถูกต้องให้ดีขึ้น กว่าที่เคยทำมา โดยพึงระลึกไว้เสมอว่า “วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน และวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้”

5พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ มีดังนี้

 

 1. อยากเห็นหัวหน้ามีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆ
 2. อยากเห็นหัวหน้าให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
 3. อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร วิธีการหรือสิ่งอื่นๆ ที่ทันสมัย
 4. อยากเห็นหัวหน้าเปิดรับฟัง และเข้าใจในความคิดสร้างสรรค์ของลูกน้อง
 5. อยากเห็นหัวหน้าให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ให้ลูกน้องได้คิดสร้างสรรค์

 

10. ไม่ถือตัว และให้เกียรติลูกน้อง (Respect)

การให้เกียรติ หมายถึง  การปฏิบัติต่อบุคคลอื่น โดยการให้ความเคารพในสิทธิและความเป็นคน โดยคำนึงถึง กฎระเบียบ มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เริ่มจากการเห็นคุณค่าของความเป็นคน ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราอยากให้เขาดีกับเราเท่าไร เราก็ต้องทำดีกับเขามากกว่านั้นสองเท่า

5 พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านการให้เกียรติ มีดังนี้

 

 1. ให้เกียรติผู้อื่นและลูกน้อง โดยเห็นคุณค่าของความเป็นคน
 2. ให้ความสนิทสนมและมีความเป็นกันเอง ไม่ถือตัว
 3. เคารพในสิทธิของผู้อื่น
 4. มีกิริยา มารยาท พูดจาไพเราะ
 5. ไม่ดูถูกลูกน้องในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ฐานะครอบครัว หรือ สถานภาพต่างๆ

    
 
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด : HR Teamwork Co.,Ltd.
http://www.hrteamwork.com
Email :admin@hrteamwork.com Tel: 0-2992-5190-1 Fax:0-2992-7477
รับจัด Team Building | รับจัด Walk Rally | รับจัดสัมมนา
ขอสงวนลิขลิทธ์ภาพการอบรมทั้งหมดบนเว็บไซด์
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 0135551002879

เริ่มนับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555


10280118 ผู้เข้าเยี่ยมชม