กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อ
ขอใบเสนอราคาจัดกิจกรรม Team Building
กิจกรรม OD เพื่อการพัฒนาองค์กร
www.hrteamwork.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-2939-4775-6

ขอราคาในแบบที่คุณต้องการ

ต้องการเสนอราคา " วิทยากร " จัดกิจกรรม Team Building
ขอเอกสารเสนอราคา " เฉพาะทีมวิทยากร "
1) ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร / หน่วยงาน:
**
ที่อยู่ :
(ลงให้ครบถ้วนนะครับ)
**
โทรศัำพท์ :
ต่อ **
โทรสาร :
**
ประเภทองค์กร :
ราชการ เอกชน องค์กรอิสระ/รัฐวิสาหกิจ
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม :
คน **
จำนวนรุ่นของการอบรม :
รุ่น
ท่านรู้จักเราจากแหล่งใด:
**
2 ) ข้อมูลผู้ประสานงาน
คำนำหน้า:
**
ชื่อ-นามสกุล :
**
ตำแหน่ง :
**
E-Mail :
**
เบอร์โทรศัพพ์มือถือ :
(ตามสะดวก)
3 ) ข้อมูลด้านสถานที่
สถานที่จัดกิจกรรม :
1)
โรงแรม /รีสอร์ท :
2)
จังหวัด :
3)
:
** หากยังไม่กำหนดสถานที่กรุณาระบุโซน หรือจังหวัดเพื่อคำนวนอัตราการเดินทาง
4) ระยะเวลาการจัด ต้องการให้วิทยากรทำกิจกรรม
วันที่คาดว่าจะจัดกิจกรรม :
**
ด้านระยะเวลาให้วิทยากรดำเนินการ :
วันเดียว (ไป-กลับ)
1 วันครึ่ง
2 วัน
อื่นๆ ระบุ
5 ) ด้านหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม
เนื้อหาที่ต้องการเพิ่มสาระ:


ท่านสามารถระบุสาระที่ต้องการเพื่อเพิ่มคุณค่าของการทำงาน เช่น
Service mind, Positive Thinking, Leadership ฯลฯ เป็นต้น
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ HR Teamwork

ด้านกิจกรรม :

ต้องการกิจกรรมแบบใด
(เลือกได้หลายข้อ)
บรรยายและกิจกรรมในห้องสัมมนา
กิจกรรมนอกห้องสัมมนา (Walk Rally : สถานีเรียนรู้)
อื่นๆ ระบุ


ผลลัพธ์ของกิจกรรมอบรม :
ไม่ต้องการ ต้องการ
ระบุความต้องการ :
6 ) ด้านทีมงาน
ท่านต้องการ Staff ผู้ช่วยวิทยากรประจำรถบัสหรือไม่:
บาท
 
7 ) การเสนอราคา
** ต้องการให้เสนอราคาภายในวันที่ :
 
ข้อมูลอื่นๆ ระบุ : 


ทีมงานจะติดต่อกลับท่านทันที่ได้รับข้อมูลเพื่อยื่นยันการจัดกิจกรรมและส่งใบเสนอราคาในขั้นตอนต่อไป