ฟอร์มสมัครเข้าสัมมนา Public Training

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบก่อน Submit
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด ขอแจ้งเงื่อนไขดังนี้
1. บริษัทฯ ไม่รับชำระเงินหน้างาน (ยกเว้นบางกรณี)
2. กรณีผู้เข้าอบรมสัมมนาไม่สามารถเข้าร่วมได้ ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าอบรมสัมมนา
3. หากผู้อบรมสัมมนาไม่เต็มจำนวน จะทำการ "เลื่อน" ออกไปโดยจะทำหนังสือแจ้งให้ทราบ
4. หากมีการ ยกเลิก บริษัทฯ จะคืนเงินทั้งหมดแก่ผู้อบรมสัมมนาภายใน 45 วันนับจากวันที่กำหนด
รอสายเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

 

ลงประกาศงาน | Organizer&media | Team Building
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด
HR Teamwork Co.,Ltd.
Tel: 0-2992-5190-1 Fax: 0-2992-7477
Website : www.hrteamwork.com E-mail: admin@hrteamwork.com