แบบฟอร์มการสมัครตัวแทนหลักสูตร
** สำหรับตัวแทน
**
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับตัวแทนหลักสูตร
Agent_001
ชื่อ-นามสกุล :
**
Name-Surname :
**
วัน/เดือน/ปีเกิด :
**
อายุ :
ปี **
ศาสนา :
**
เชื้อชาติ :
**
สัญชาติ :
**
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ :
**
วันที่ออกบัตร :ุ
**
วันที่หมดอายุบัตร :
**
ที่อยู่ปัจจุบัน :
E-Mail :
**
โทรศัพท์มือถือ :
**
โทรศัพท์ :
ต่อ
ประวัติการศึกษาสุงสุด :
**
สาขาวิชา :
**
ตำแหน่งงานที่ทำอยู่ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท :
**
ตำแหน่งงาน :
**
บุคคลอ้างอิง (บุคคลที่รู้จักท่านดี แต่ไม่ใช่ณาติ)
1. ชืื่อ-นามสกุล :
**
2. ชืื่อ-นามสกุล :
กรุณาแนะนำตัวเองให้บริษัทรู้จัก :
ท่านทราบข่าวการเปิดรับสมัครงานของบริษัทฯ จากสื่อใด
ท่านยินดีให้เราสอบถามไปยังบริษัทฯ ที่ท่านทำงานอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับคุณสมบัติและนิสัยของท่านหรือไม่
ยินดี ไม่ยินดี
Security Code :
Audio Version
Reload Image
กรอก Security Code :

***เมื่อสมัครสำเร็จแลัวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาท่านในการยืนยันการสมัคร ให้ท่านส่งเอกสาร
1. เอกสารสำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร และ 3. เอกสารสัญญา Agent_002
ส่ง E-mail : admin@hrteamwork.com

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบก่อน Submit
รอสายเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

 

ลงประกาศงาน | Organizer&media | Team Building
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด
HR Teamwork Co.,Ltd.
Tel: 0 2992 5190-1 Fax: 0 2992 7477
Website : www.hrteamwork.com E-mail: admin@hrteamwork.com