กรุณากรอกแบบฟอร์ม
เพื่อขอใบเสนอราคาจัดกิจกรรม Team Building
กิจกรรม OD เพื่อการพัฒนาองค์กร
www.hrteamwork.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-2939-4775-6

ขอราคาในแบบที่คุณต้องการ
ขอราคากิจกรรม "ทั้งกระบวนการ"
ขอเอกสารเสนอราคา " ทั้งกระบวนการ"
1) ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร / หน่วยงาน:
**
ที่อยู่ :
(ลงให้ครบถ้วนนะครับ)
**
โทรศัำพท์ :
ต่อ **
โทรสาร :
**
ประเภทองค์กร :
ราชการ เอกชน องค์กรอิสระ/รัฐวิสาหกิจ
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม :
คน **
จำนวนรุ่นของการอบรม :
รุ่น
ท่านรู้จักเราจากแหล่งใด:
**
2) ข้อมูลผู้ประสานงาน
คำนำหน้า:
**
ชื่อ-นามสกุล :
**
ตำแหน่ง :
**
E-Mail :
**
เบอร์โทรศัพพ์มือถือ :
(ตามสะดวก)
3) ข้อมูลด้านสถานที่
ต้องการสถานที่หรือไม่ :
**
สถานที่ที่ต้องการจัดกิจกรรม :
1) ระบุ
จังหวัด:
2)
หากท่านมีโรงแรมในใจอยู่แล้วระบุ:
3)
ระยะเวลาในการเดินทาง:
ไม่เกิน ชั่วโมง
ด้านระยะเวลา:
1 วัน (ไปเช้า-เย็นกลับ)
2 วัน 1 คืน
3 วัน 2 คืน
อื่นๆ ระบุ
วันทำกิจกรรม :
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เสาร์ อาทิตย์
4) การเดินทาง
เลือกวิธีการเดินทางของท่าน :
เดินทางเองรถบริษัทฯ/ รถส่วนตัว
ให้จัดหารถเพื่อเดินทางด้วย
*** BUS
*** รถตู้
5) ด้านหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม
วันที่คาดว่าจะจัดกิจกรรม :
**
ระบุความต้องการวัตถุประสงค์
น้ำหนักของการทำกิจกรม
ตอบได้มากกว่า ( 1 ):
เน้นเที่ยวอย่างเดียว (ท่องเที่ยวประจำปี)
ท่องเที่ยว 50 % กิิจกรรมพัฒนาทีมงาน 50%
ท่องเที่ยว 30 % กิจกรรมพัฒนาทีมงาน 70%
ท่องเที่ยว 70 % กิจกรรมพัฒนาทีมงาน 30%
เน้นการอบรมแบบได้ผลลัพธ์ 100%
อื่นๆ ระบุ
เนื้อหาที่ต้องการเพิ่มสาระ:


ต้องการกิจกรรมแบบใด
(HR Teamwork มีทั้ง In-door และ Outdoor ในการทำกิจกรรม)
(เลือกได้หลายข้อ)
บรรยายและกิจกรรมในห้องสัมมนา
กิจกรรมนอกห้องสัมมนา (Walk Rally : สถานีเรียนรู้)
อื่นๆ ระบุ


ท่านสามารถระบุสาระที่ต้องการเพื่อเพิ่มคุณค่าของการทำงานเช่น
Service mind, Positive Thinking, Leadership ฯลฯ เป็นต้น
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ HR Teamwork6) ด้านงบประมาณ : (มีผลต่อที่พักสถานที่)
งบประมารณทั้งหมด:
บาท **
งบประมาณรายคน:
บาท **
  * ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องถามงบประมาณเพื่อความคล่องตัวในการทำงาน เพื่อให้การเสนอราคาเป็นไปตามความต้องการของท่านอย่างแท้จริง
** ต้องการให้เสนอราคาภายในวันที่ :
 
อื่นๆ ระบุ :
 


ทีมงานจะติดต่อกลับท่านทันที่ได้รับข้อมูลเพื่อยื่นยันการจัดกิจกรรมและส่งใบเสนอราคาในขั้นตอนต่อไป